بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
این بیمه با هدف پوشش دهی و جبران خسارات ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در مقابل موکلین (اشخاص ثالث) صادر می گردد.
بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری براساس شرایط درج شده در بیمه نامه خطراتی مثل خسارات مالی را که در ادامه آورده ایم تحت پوشش قرار می دهد:
اشتباه و قصور غیر عمد: اگر وکیل (بیمه گذار) در انجام وظایفش، مرتکب اشتباه و قصور غیرعمد حرفه ای شود و به موکل یا موکلین خسارت وارد شود و بیمه گذار مسئول جبران خسارت شناسایی شود، بیمه گر بعد از احراز مسئولیت بیمه گذار و یا طبق رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد کرد. 
بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
 
پرداخت حق الزحمه: اگر بیمه گذار طی حادثه فوت شود و یا دچار نقص عضو شود و ادامه اجرای تعهدات او منطبق با قرارداد وکالت ممکن نباشد، آنگاه بیمه گر به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه گذار از موکل اقدام می نماید.
تعهد بیمه گر در مورد شرایط جبران و پرداخت حق الزحمه، فقط مربوط به قراردادهایی است که یکسال پیش از وقوع حادثه بسته شده باشند.
منظور از حادثه، هر نوع واقعه ناگهانی ناشی از عوامل خارجی که منجر به خسارت بدنی بیمه گذار شود و او نتواند تعهدات خودش را اجرا نماید. 
شرایط عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری به شرح زیر می باشد:
موضوع قرارداد
جبران خسارات ناشی از مسئولیت حرفه ای بیمه گذار براساس موضوع درج شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه، موضوع قرارداد نامیده می شود.
بیمه مسئولیت حرفه ای چه خساراتی را پوشش نمی دهد؟
خساراتی که در ادامه آورده ایم، حتی در صورتی که بیمه گذار مسئول آنها شناسایی شود، آنگاه شامل تعهدات بیمه گر نخواهد بود:
خسارات ناشی از تقلب و عمد بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
خسارات ناشی از انفجارات اتمی و تشعشات رادیواکتیو.
خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از عقد قراردادهای بیمه گذار با دیگران (به غیراز موکلین)  
خسارات ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و سایر موارد مشابه
تعهدات بیمه گذار
طبق اظهارات بیمه گذار این قرار داد تنظیم شده و طبق آن حق بیمه هم مشخص می شود. بیمه گذار بایستی این موارد را رعایت نماید.
هنگام قرارداد بستن، بیمه گذار بایستی اطلاعاتش را درمورد کیفیت خطر بیمه شده به صورت کامل و کتبی در اختیار بیمه گذار قرار بدهد.
در صورت بروز تغییرات در کیفیت و یا وضعیت موضوع بیمه در طی مدت بیمه نامه که موجب بیشتر شدن احتمال بروز حادثه گردد و شغل و حرفه بیمه گذار نیز تغییر نماید یا در چگونگی ارتباط بیمه گذار با موضوع بیمه تغییراتی به وجود بیاید، بیمه گذار موظف است بیمه گر را از این موضوع آگاه سازد.
بیمه گذار مکلف به اطلاع رسانی وقوع هر گونه حادثه مرتبط با این موضوع و نیز هرنوع ادعا و مطالبه از موکلین علیه خودش را که با قرارداد ارتباط دارد طی اولین فرصت ممکن و حداکثر تا پنج روز از تاریخ اطلاع خودش از وقوع آن، به بیمه گر است. اعم از اینکه مطالبه کتبی، شفاهی و یا مانند ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد. ضمن اینکه مکلف است نام و نشانی مطالبه کننده یا اقامه کننده دعوی، مشخصات زیان دیده، مبلغ مورد ادعا و هرنوع اطلاعات، مشخصات و هرنوع سند و مدرکی که در این مورد در اختیار دارند، و نیز سایر نکات مرتبط با موضوع را به بیمه گر تسلیم کرده و با بیمه گر در تحقیقات و رسیدگی و دفاع همکاری نماید. در صورت انجام ندادن موارد گفته شده در زمان معین، به غیر از شرایط فورس ماژور به بیمه گر این حق را می دهند که قرارداد را فسخ کرده و جبران خساراتی را که از این جهت متوجه وی می شود را از بیمه گذار بخواهد.
تامین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر موضوع بیمه به موکلین وارد می شود، منظور از جبران خسارت مالی است. 
طبق شرایط خصوصی بیمه نامه مبلغی تحت عنوان فرانشیز بر عهده بیمه گذار می باشد. 
در شرایطی که حکم دادگاه یا خواسته دعوی از حداکثر میزان تعهد بیمه گر بیشتر باشد، آنگاه بیمه گر تعهدی نسبت به مازاد آن نخواهد داشت. در هر صورت حق تعقیب دعوی و حق سازش تا میزان تعهد بیمه گر در همه مراجع و مراحل قضایی با بیمه گر بوده و بیمه گذار نسبت به مازاد تعهد این بیمه نامه، بیمه گذار می تواند هر کاری انجام بدهد. 
بیمه گذار متعهد است که هرنوع اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این قرارداد را اعم از اینکه از جانب مدعی خسارت یا دستگاه های قضایی دریافت کرده باشد، بلافاصله و حداکثر تا 48 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و درصورت تاخیر، مسئول جبران ضرر و زیان هایی که از این راه به بیمه گر وارد می شود، خواهد بود. 
پذیرش هرنوع سازش و مسئولیت از جانب بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر بدون اعتبار بوده، مگر در شرایطی که این کار او باعث جلوگیری از تشدید خطر و به صلاح بیمه گر باشد. بیمه گر در غیر این صورت می تواند از پرداخت خسارت خودداری کند یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار طلب کند.
شرایط حق سازش و حق تعقیب دعاوی
در همه مراجع و مراحل قضایی، حق تعقیب دعوی و حق سازش تا میزان تعهد بیمه گر، با بیمه گر می باشد و بیمه گذار به موجب این قرارداد بیمه گر را وکیل با حق توکیل غیر ولو کرارا می کند که پرونده های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از همه اختیارات دادرسی و صلح و سازش تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب کند و نسبت به مازاد تعهد این بیمه نامه، می تواند هرنوع اقدامی را انجام بدهد.
منظور از حق توکیل غیر ولو کرارا این است که شخصی که در اجرای امری از طرف موکل وکالت دارد (وکیل) می تواند این نمایندگی و نیابت را به فرد دیگری واگذار نماید. این امر در شرایطی امکان پذیر است که وکیل پایه یک دادگستری صریحا اختیارآن را از طرف موکل داشته باشد. 
واژه ولو کرارا بدین معناست که این انتقال وکالت می تواند به چند شخص و مکررا صورت بگیرد.
مدت بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری و شرایط تمدید
مدت زمان این قرارداد یک سال شمسی می باشد و در شرایطی که هرکدام از طرفین تا پانزده روز پیش از انقضای مدت قراردادشان، نظرشان را مبنی بر فسخ آن اعلام نکنند، قرارداد به صورت خودکار برای مدت مشابه تمدید می شود. بیمه گذار مکلف به پرداخت حق بیمه می باشد. اعتبار بیمه نامه به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار بستگی دارد. 
فسخ بیمه نامه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
امکان دارد این قرارداد پیش از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی بیست روزه از جانب هرکدام از طرفین (بیمه گر یا بیمه گذار) فسخ شود، در صورت فسخ حق بیمه به صورت روزشمار برگشت داده می شود.
هرنوع اعلام غلط و کتمان واقعیت از طرف بیمه گذار در شرایطی که از روی سوء نیت باشد، اعم از اینکه پیش از امضای قرارداد یا در طول مدت قرارداد باشد، هرچند که در وقوع خسارت تاثیری نداشته باشد، باعث بطلان قرارداد می شود.  اگر سوء نیت بیمه گذار مسلم نشود آنگاه، سهمی از خسارت به نسبت تفاوت حق بیمه پرداخت خواهد شد و حق بیمه ای که بیمه گذار در صورت اعلام صحیح خطر بایستی می پرداخت بر عهده او خواهد بود. 
خودداری بیمه گذار از اظهار مطالبی یا اظهارات برخلاف واقع او در صورتی که از روی عمد نباشد و به محض اطلاع درصدد جبران آن بر بیاید به اعتبار قرارداد و تعهدات ناشی از آن لطمه ای وارد نمی کند.
موارد مهم دیگر در بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
خسارت موضوع این قرارداد با اطلاع بیمه گذار به صورت مستقیم از جانب بیمه گر به شخص ثالث زیان دیده یا ذوی الحقوق وی پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می شود.
تعهد بیمه گر در صورتی که مسئولیت این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری هم مورد پوشش واقع شده باشد، به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده است. 
نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همانی است که در متن قرارداد درج شده و بیمه گذار مکلف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی اش را به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت عدم گزارش، آنگاه نشانی و اقامتگاه قبلی معتبر شناخته خواهد شد.
هرنوع تغییراتی در موضوع این قرارداد با صدور الحاقیه صورت خواهد گرفت و اوراق الحاقی از هر جنبه ای، دارای اعتبار بیمه نامه (قرارداد) می باشند.
تعهدات بیمه گر درمورد توافق و قبول بیمه گر و بیمه گذار می باشد و بیمه نامه در خارج از سرحدات ایران و نقاط به غیر از محدودات مندرج در شرایط خصوصی دیگر بدون اعتبار می باشد. 
مروز زمان مربوط به این قرارداد سه سال می باشد که از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی آغاز می شود. 
تمام اختلافات ناشی از این قرارداد می تواند در آغاز دوستانه توسط طرفین قرارداد حل شود که در صورت لزوم رای محاکم قضایی ملاک عمل خواهد بود.

تاریخ: 1398/5/08دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید