بیمه آتش سوزی


ساختمان و اموال مستقر در آن در معرض خسارت ناشی از خطرهای گوناگون است. یکی از این خطرها وقوع حریق یا آتش سوزی است. وسیلهٔ حرارتی برای تولید گرما یا پختن غذا، اتصالی برق، معیوب بودن وسیلهٔ برقی و آتش بازی کودکان شایع ترین علت های شعله ور شدن آتش در ساختمان است. از نظر بیمه گران، آتش عبارت است از ترکیب هر مادهٔ سوختنی با اکسیژن؛ به شرط این که با شعله همراه باشد. در بیمهٔ آتش سوزی پرداخت خسارت ناشی از آتش با رعایت شرایط معینی در تعهد بیمه گر است. برای مثال، در این بیمه سوختن غذا بر روی آتش اجاق گاز یا سیاه شدن دیوار اطراف بخاری نفتی پوشش ندارد. در مقابل، در جریان تلاش بیمه گذاریا اشخاص دیگر برای اطفای حریق، ممکن است اموالی خسارت ببینند که آتش به آنها سرایت نکرده است. در بیمهٔ آتش سوزی، این گونه خسارت نیز پوشش دارد.

خسارات وارد شده از حریقی که بیمه گر مسئول آن است عبارت است. از خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق، اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد؛ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیلهٔ دیگری که برای خاموش کردن آتش به کاربرده شده است؛ تلف یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق؛ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجهٔ خراب کردن کلی یا جزئی
بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعهٔ حریق،... ( یکی از مواد قانون)
خسارت وارد شده به موضوع بیمه، در محدودهٔ آتش کنترل شده تحت پوششی بیمه نامه نخواهد بود ( شرطی در بیمهٔ آتش سوزی).
یکی از خطرهای استثنا شده در بیمهٔ آتش سوزی، آفات سماوی است. به عبارت دیگر خسارت ناشی از وقوع این خطر پوشش ندارد مگر این که با درخواست بیمه گذار، موافقت بیمه گر و درازای حق بیمهٔ اضافی، پرداخت این خسارت تعهد شده باشد. آفات سماوی به وقوع پدیده هایی مانند برخورد سنگ آسمانی به زمین اطلاق می شود.
تحقق خطرهای موضوع این بیمه نامه چنان چه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع ذیل باشد تحت پوشش نخواهد بود مگر این که در بیمه نامه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد: زلزله، آتشفشان، رانش زمین، سیل و طغیان رودخانه، حریق تحت الارضی و آفات سماوی... ( شرطی در بیمهٔ آتش سوزی).

 

بیمه آتش سوزی


اثاثیهٔ منزل اصطلاح مترادف: لوازم منزل، مایحتاج
 در صورت وقوع حریق و دیگر خطرهای محتمل برای ساختمان بیمه شده، اموال مستقر در ساختمان نیز در معرض خسارت قرار دارد. در صورت درخواست بیمه گذار، موافقت بیمه گر و درازای پرداخت حق بیمهٔ آن، اموال مستقر در ساختمان نیز تحت پوشش قرار میگیرد. اگر مالک اموال مستقر در ساختمان تحت تصرف شخصی به جز مالک ساختمان باشد در صورت درخواست این شخص، این اموال بدون نیاز به بیمه کردن ساختمان مورد نظر، میتواند تحت پوشش بیمهٔ آتش سوزی قرار گیرد.
بخش عمدهٔ اموال مستقر در ساختمان مسکونی تحت تصرف را اثاثیهٔ منزل تشکیل می دهد. طبق عرف، این اثاثیه به وسایلی مانند اجاق گاز و یخچال اطلاق می شود که بدون آن سکونت و زندگی در ساختمان مسکونی دشوار خواهد بود. یک مشخصهٔ اثاثیهٔ منزل، در مقایسه با ساختمان مسکونی و تأسیسات آن، این است که قابلیت جابجایی دارند. اموال قابل جابجایی یا اصطلاحاً، اموال منقول طبق تعریف، «اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود شیء یا محل آن خرابی وارد آید». 
یک بخش دیگر از اموال منقول احتمالی مستقر در ساختمان مسکونی عبارت است از لوازم شخصی بیمه گذار و اعضای خانواده و خدمتکار احتمالی او. پوشاک ، دوربین، دوچرخه و رایانه چند نمونه ازاین گونه لوازم هستند. این اموال ماهیت اثاثیهٔ منزل را ندارند. با وجود این، طبق عرف موجود در بازار بیمهٔ ایران با عنوان کلی لوازم منزل بیمه می شوند. آخرین بخشی از اموال منقول قابل نگهداری در ساختمان، اقلامی مانند مواد غذایی و وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری زمینی را دربرمیگیرد. این گونه اموال نیز در صورت درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمهٔ آن، با رعایت شرایط معین، در مقابل خطرهای اصلی و اضافی در بسته آتش سوزی، پوشش داده می شود.
اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع شغل بیمه گذار ارتباط دارد و نیز اثاثیهٔ منزل و دیگر اموال متعلق به اعضای خانوادهٔ بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل او به سر میبرند با این شرط اموال بیمه شده محسوب می شود که ارزش آنها در مبلغ بیمه منظور و در محل استقرار موضوع بیمه مستقر باشد ( شرطی در بیمهٔ آتش سوزی).


اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا
 تحرکات صنفی کارگران، تجمعات اعتراض آمیز گروه های اجتماعی و سیاسی، مسابقات ورزشی پرطرفدار و موارد مشابه، یکی از مشخصه های زندگی در جامعهٔ شهری جدید است. در جریان این تحرکات، تجمعات یا مسابقات، گاهی جمعیت معترض و خشمگین یا افراد فرصت طلب با هجوم به اموال عمومی و خصوصی، به آنها خسارت میزنند. در بیمهٔ آتش سوزی، خسارت ناشی از حوادث مرتبط با این وقایع، موسوم به اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا پوشش ندارد مگر این که با درخواست بیمه گذار، موافقت بیمه گر و در ازای حق بیمهٔ اضافی، پرداخت این خسارت تعهد شده باشد. 
 به دلیل احتمال استمرار اعتصاب، شورش، آشوب یا بلوا و گسترش خسارت ناشی از آن، در این پوشش، برخلاف دیگر پوششها در بیمهٔ آتش سوزی، بیمه گر دارای حق ویژه برای فسخ بیمه نامه است. خطر جنگ یکی از استثنائات عمومی در بیشتر رشته های بیمه، از جمله در بیمهٔ آتش سوزی است. برخی از دولت های در حال جنگ، به خاطر تأمین آرامش روانی مردم در قبال خسارت مالی احتمالی ناشی از جنگ، بیمه گران را تشویق یا ملزم به ارائهٔ پوشش جنگ برای اموال متقاضیان این پوشش می کنند. البته، در اجرای چنین سیاستی، دولت اقدام حمایتی مانند پرداخت بخشی از حق بیمهٔ ذیربط یا ارائهٔ بیمهٔ اتکایی برای خسارت احتمالی قابل پرداخت را انجام می دهد.
اموال نجات داده شده اصطلاح مترادف: اشیای نجات داده شده 
با وقوع خطر تحت پوششی برای اموال منقول بیمه شده مانند اثاثیهٔ منزل، در بیشتر موارد برخی از این اموال خسارت نمیبینند یا دچار خسارت جزئی می شوند. بیمه گذار برای نجات اموال منقول از خسارت بیشتر، ممکن است آنها را به یک مکان دیگر منتقل کند. ارزیابی خسارت وارد شده مستلزم این است که فهرست اموال نجات داده شده، به بیمه گر کتباً اعلام شود.
بیمه گذار ممکن است ارزیابی بیمه گر دربارهٔ مقدار خسارت قابل پرداخت برای اموال منقول خسارت دیده یا نجات داده شده را قبول نداشته باشد. یک روش برای حل این اختلاف این است که بیمه گر به جای پرداخت نقدی خسارت ، اموال منقول خسارت دیده درا تصاحب، تعمیر یا تعویض کند. در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار موظف است تا ۱۰ روز از زمان اطلاع وقوع حادثه، کیفیت حادثه و فهرست اشیای نجات داده شده، شامل محل جدید و مقدار تقریبی خسارت آنها را برای بیمه گر ارسال کند ( شرطی در بیمهٔ آتش سوزی). بیمه گر می تواند أموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب ،تعمیر یا تعویض نماید (شرطی در بیمهٔ آتش سوزی).


انفجار
یکی از خطرهای اصلی تحت پوشش در بیمهٔ آتش سوزی انفجار نام دارد.از نظر بیمه گران، انفجار عبارت است از هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار، چند مصداق وقوع انفجار در ساختمان عبارتند از انفجار آب گرمکن به علت عمل نکردن سوپاپ اطمینان آن و انفجار به علت جمع شدن و احتراق گاز شهری در فضای ساختمان. در مقابل، پرداخت خسارت بابت چند نوع انفجار در تعهد بیمه گر نیست.
تحقق خطرهای موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع زیر باشد. تحت پوششں این بیمه نامه نخواهد بود : انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی-ان-تی و باروت ، ، ،


برخورد جسم خارجی
خسارت تعهد شده باشد. جبران خسارت ناشی از برخی از موارد برخورد جسم خارجی به ساختمان و اموال مستقر در آن در تعهد بیمه گر نیست. این گونه خسارت برای مثال، به علت فعل بیمه گذار پدید میآید یا به علت وقوع یک خطر قابل پوشش دیگر در بیمهٔ آتش سوزی.
بیمهٔ آتش سوزی ساختمان و اموال مستقر در آن در معرض خسارت ناشی از وقوع خطرهای گوناگون قرار دارد. بیمه گران این خسارت را در چارچوب یکی از رشته های بیمهٔ اموال، با عنوان بیمهٔ آتش سوزی پوشش میدهند. در بیمهٔ آتشسوزی، خسارت ناشی از وقوع خطرها به دو دسته طبقه بندی می شود. دستهٔ اول، خسارت ناشی از وقوع خطرهای اصلی.
 دستهٔ دوم، خسارت ناشی از خطرهای استشنا شده در بیمه نامه است. در بیمهٔ آتش سوزی اینگونه خسارات پوشش ندارد مگر این که با درخواست بیمه گذار، موافقت بیمه گر و درازای حق بیمهٔ اضافی، پرداخت خسارت ناشی از هر یک از این خطرها تعهد شده باشد. برای اطلاع از این خطرهای استثنا شده، موسوم به خطرهای اضافی، نگاه کنید به آفات سماوی، اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا، برخورد جسم خارجی، ترکیدن لولهٔ آب، توفان، حریق تحت الارضی، رانش زمین، زلزله، سرقت با شکست حرز، سقوط هواپیما، هلیکوپتر و یا قطعات آن، سیل، شکست شیشه، ضایعات ناشی از آب باران و برف . خانواده های ساکن در ساختمانهای مسکونی، در دو گروه قابل طبقه بندی هستند. گروه اول، ساختمان محل سکونت را در تملک دارند. بیمهٔ آتش سوزی مناسب برای این گروه این است که افزون بر اثاثیهٔ منزل و دیگر اموال منقول خانواده، ساختمان محلی استقرار این اموال را نیز پوشش دهد. گروه دوم، مالک ساختمان محل سکونت نیستند. این گروه دست کم، به بیمهٔ آتش سوزی برای پوشش اثاثیهٔ منزل و دیگر اموال منقول خود در این ساختمان نیاز دارند. چنین خانواده هایی به خریدن بیمهٔ آتش سوزی برای پوشش ساختمان تحت تصرف یا خریدن بیمهٔ مسئولیت در مقابل مالک ساختمان توصیه می شوند، زیرا خسارت احتمالی ساختمان به علت تقصیر هر عضو خانواده، از طریق یکی از این دو نوع بیمه قابل جبران خواهد بود. بیمهٔ آتش سوزی، برخی از اموال منقول مستقر در محل سکونت خانواده را پوشش نمی دهد. 

بیمه نامهٔ آتش سوزی
 بیمه نامهٔ آتش سوزی دارای دو بخش اصلی، یعنی جدول مشخصات و شرایط عمومی بیمه نامه است. جدول مشخصات خود چند جدول فرعی را در بر میگیرد. در جدول اول شماره و تاریخ صدور بیمه نامه درج می شود. جدول بعدی مشخصات بیمه گذار، شامل نام » نشانی و دیگر اطلاعات مرتبط مانند کد پستی محل سکونت او را در بردارد. در جدول سوم، مشخصات محلی استقرار اموال بیمه شده مانند نشانی، نوع سازه و نوع کاربری ساختمان درج می شود. یک قسمت دیگر از جدول مشخصات بیمه نامه، خطرهای تحت پوششی، شامل خطرهای اصلی و خطرهای اضافی و مدت بیمه را نشان می دهد. یک قسمت مهم از جدول مشخصات اختصاصی به فهرست و شرح اموال بیمه شده، اعم از اموال منقول و غیر منقول دارد. برخی از بیمه گران در این جدول مبلغ بیمه، نرخ حق بیمه و حق بیمهٔ مربوط به هر یک از اموال بیمه شده را نیز درج می کنند. در برخی از بیمه نامه ها، یک جدول دیگر، مجموع مبلغ بیمه و حق بیمه برای تمام اموال بیمه شده را نشان می دهد. آخرین قسمت جدول مشخصات بیمه نامه، شرایط خصوصی بیمه نامه را در بر دارد. برای مثال، طبق یکی از این شرایط ممکن است، بیمه گذار موظف به رعایت اقدامات ایمنی معین برای پیشگیری از خسارت شود. بخش دوم بیمه نامهٔ آتش سوزی، شرایط عمومی بیمه نامه را در بر میگیرد. بیمه گران معمولاً متن کامل این شرایط را از طریق درج آن در پشت بیمه نامه یا ضمیمه کردن آن به جدول مشخصات، در اختیاربیمه گذار قرار می دهند.برای مثال، نگاه کنید به آتش، خسارت مستقیم ناشی از آتشی، کارشناسی خسارت، مبلغ بیمه.
پول و مسکوکات برخی از خانواده ها ممکن است اموالی نیز داشته باشند که در قالب بیمهٔ آتش سوزی برای ساختمان و اموال مستقر در آن، معمولا قابل بیمه شدن نیست؛ مگر در موارد خاص و با شرایط خصوصی معین. برای مثال، بیمه گران پول و مسکوکات موجود در ساختمان را در مقابل آتش سوزی و دیگر خطرها بیمه نمی کنند. دلیل اصلی برای قبول نکردن ارائهٔ بیمهٔ آتش سوزی در مورد پول و اموال مشابه مانند اوراق بهادار این است که اثبات موجودیت آن در زمان وقوع خسارت در ساختمان ناممکن یا دست کم، بسیار دشوار است. در بیمهٔ آتش سوزی، افزون بر بیمه نشدن پول، مسکوکات و اوراق بهادار موجود در ساختمان مسکونی، دو دستهٔ دیگر از اموال خانواده بیمه نمی شود. دستهٔ اول، اموال گرانبهاست که به منزلهٔ لوازم ضروری برای سکونت در ساختمان تلقی نمی شوند. برای مثال، میتوان از جواهرات و هر نوع کلکسیون نام برد. دستهٔ دوم اموال تجاری است. برای مثال، سرپرست خانواده ممکن است یک نوع مال تجاری مانند مواد اولیه برای تولید یک کالا، را در ساختمان مسکونی خود نگهداری کند. بیمه گر این مواد را در مقابل خطرهای اصلی و اضافی در بیمهٔ آتش سوزی بیمه نمی کند مگر اینکه با درخواست بیمه گذار موافقت بیمه گر و در ازای حق بیمه مستقل به عنوان مالی صنعتی و تجاری بیمه شود.

خسارت مستقیم ناشی از آتش
 در بیمهٔ آتش سوزی، فقط خسارت مستقیم ناشی از آتش یا هر خطر دیگر پوشش دارد. برای مثال، در پی آتش سوزی در ساختمان مسکونی بیمه شده، بیمه گذار و اعضای خانوادهٔ او، به خاطر بازسازی این ساختمان خسارت دیده، ناچار می شوند مدتی ان را ترک کنند. در این مدت، بیمه گذار و اعضای خانوادهٔ او، با اقامت در یک ساختمان مسکونی استیجاری، هزینه ای را متحمل خواهند شد. از نظر بیمه گران، این هزینه خسارت غیرمستقیم ناشی از آتش تلقی می شود. در بیمهٔ آتش سوزی، جبران این خسارت غیرمستقیم در تعهد بیمه گر قرار ندارد مگر این که با درخواست بیمه گذار، موافقت بیمه گر و درازای حق بیمهٔاضافی، ارائهٔ پوشش هزینهٔ اجاره برای اسکان موقت در یک ساختمان دیگر تعهد شده باشد.
در بیمهٔ آتش سوزی، اموال بیمه شده گاهی علاوه بر خسارت مستقیم ناشی از وقوع خطر تحت پوشش، در معرض یک خسارت غیرمستقیم قرار دارند. این خسارت غیرمستقیم، یک خسارت استثنا شده در پوشش خطرهایی مانند زلزله است. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید.
این بیمه نامه خسارات زیر را تأمین مینماید: خسارت مستقیم ناشی از اتش، صاعقه و انفجار... ( شرطی در بیمهٔ آتش سوزی)

.
رانش زمین اصطلاح مترادف: ریزش زمین 
برخی از زمینهای کوهستانی یا شیب دار، تحت تأثیر دو عامل، یعنی جنس خاک و ریزش شدید یا متوالی باران در منطقهٔ مورد نظر، در معرض یک پدیدهٔ طبیعی به نام رانش زمین هستند. گاهی به علت فعالیت آتشفشان و تغییر در سطح آب های زیرزمینی، زمین رانش می کند. این پدیده حتی ممکن است در بستر دریا و در زیر اب رخ دهد. امواج جزرومدی ناشی از رانش زمین گاهی اراضی ساحلی را تخریب می کند. در بیمهٔ آتش سوزی، خسارت اموال به علت رانش زمین پوشش ندارد مگر این که با درخواست بیمه گذار، موافقت بیمه گر و در ازای حق بیمهٔ اضافی، پرداخت این خسارت تعهد شده باشد. برای اطلاع از نرخ حق بیمهٔ رانش زمین نگاه کنید. تصمیم بیمه گر به قبول یا رد ارائه این پوشش، پس از بازدید از محل استقرار ساختمان پیشنهاد شده برای بیمه و اطلاع از سابقهٔ رانش زمین در منطقهٔ محل استقرار این ساختمان اتخاذ می شود. رانش زمین در محل استقرار ساختمان گاهی به علت فعل بیمه گذار یا وقوع یک خطر قابل پوشش دیگر در بیمهٔ آتش سوزی، یعنی زلزله رخ می دهد. خسارت ناشی از این گونه رانش زمین در تعهد بیمه گر نیست. بیمه گر با فهرست کردن این گونه خسارات در شرایط خصوصی برای پوشش رانش زمین، عدم تعهد به پرداخت آنها را تصریح می کند. برای اطلاع از این خسارات استثنا شده.
زلزله اصطلاح مترادف: زمین لرزه هر یک از نواحی جهان کم وبیشی در معرضی وقوع یک یا چند حادثهٔ طبیعی قرار دارد. یکی از این حوادث، زلزله است. طبق یک تعریف، زلزله عبارت است از «لرزش و جنبش خفیف یا شدید زمین که به علت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل های پوستهٔ زمین در مدت کوتاهی رخ می دهد». ایران در یک ناحیهٔ زلزله خیز واقع شده است. در ناحیهٔ زلزله خیز، ساختمان و اموال مستقر در آن در معرض خسارت ناشی از زلزله قرار دارد. در بیمهٔ آتش سوزی این خسارت پوشش ندارد مگر این که با درخواست بیمه گذار، موافقت بیمه گر و درازای حق بیمهٔ اضافی، پرداخت آن تعهد شده باشد. در صورت وقوع زلزله در ایران، شدت خسارت به ساختمان مسکونی، بیشتر تابع دو عامل است. اولین عامل، منطقهٔ جغرافیایی محل استقرار ساختمان است. موسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران مناطق ایران را از نظر میزان ریسک زلزله به پنج گروه، طبقه بندی کرده است. شهرهای واقع در گروه یک، مانند اراک با کمترین ریسک زلزله روبرو هستند. در مقابلی، در شهرهای واقع در گروه پنج مانند تهران، بیشترین ریسک زلزله وجود دارد.  دومین عامل، نوع ساختمان است. بیمه گران، برای پوشش ساختمان مسکونی در مقابل خطر زلزله آن را در یکی از انواع سه گانهٔ ساختمان جا می دهند. این سه نوع ساختمان عبارتند از ساختمان گلی یا آجری، ساختمان اسکلت فلزی یا بتنی و ساختمان طراحی، محاسبه و ساخته شده بر طبق آییننامه ۲۸۰۰. در صورت وقوع زلزله در یک منطقهٔ واحد برای مثال، ساختمان اجرای بیشتر از ساختمان اسکلت فلزی خسارت خواهد دید.
به دلیل تأثیر منطقهٔ جغرافیایی محل استقرار ساختمان و نوع ساختمان بر شدت خسارت وارد شده به علت زلزله، ساختمانهای مسکونی در ایران، نرخ حق بیمهٔ واحد ندارند. برای اطلاع از نرخ حق بیمهٔ زلزله برای انواع ساختمان در مناطق زلزله خیز خفیف و مناطق زلزله خیز شدید.
زلزله افزون بر خسارت مستقیم به ساختمان و یا اموال مستقر در آن گاهی، خسارت غیرمستقیم نیز در پی دارد. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به سرقت با شکست حرز. بیمهٔ ساختمان و اثاثیهٔ منزل در مقابل زلزله، خسارت ناشی از آتشفشان را نیز پوشش می دهد. به عبارت دیگر انتشفشان، چه مستقل از زلزله، به عنوان خطر اضافی و بیمه شده رخ بدهد چه در پی وقوع این خطر واقع شود پرداخت خسارت ناشی از آن در تعهد بیمه گر است.


تاریخ: 1396/9/16دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید