اصطلاحات تخصصی بیمه و فرهنگ لغات

اصطلاحات تخصصی بیمه و فرهنگ لغات
در صورتی که بخواهید وسیله ای را خریداری کنید قطعا با اصطلاحاتی روبه رو خواهید شد که مفهوم آن را نمی دانید. بیمه هم از این قاعده جدا نیست. در صورت آشنایی با اصطلاحات بیمه، آگاهانه تر بیمه مورد نظرتان را خریداری خواهید کرد. 
معرفی لغات و اصطلاحات تخصصی بیمه
در ادامه به بررسی اصطلاحات تخصصی بیمه خواهیم پرداخت.

اصطلاحات تخصصی بیمه و فرهنگ لغات

Fortuitous event (اتفاق)
حادثه ای که برخلاف خواسته فرد به وقوع می پیوندد، اتفاق نام دارد.
Claim (ادعای خسارت)
بیمه گذار یا ذی نفع طبق شرایط بیمه نامه بعد از حادثه، به دنبال دریافت خسارت از بیمه گر باشد که، ادعای خسارت نامیده می شود. 
Value of Diminution (ارزش کاهش)
کاهش ارزش وسایل نقلیه بعد از تعمیر و تصادف
Surrender Value (ارزش بازخرید)
درصورتی که بیمه گذار بعد از پرداخت مدتی از حق بیمه اش، در بیمه نامه های عمر، از ادامه پیدا کردن قرارداد منصرف شود، می تواند تقاضای بازخرید بیمه اش را کند. معمولا حق بازخرید بیمه نامه عمر با بیمه گذار می باشد.
Risk  assessment (ارزیابی خطر)
ارزیابی کمیت و کیفیت خطر و بررسی آن، به وسیله بیمه گران پیش از صدور بیمه نامه.
Exclusions (استثنائات)
در اصطلاحات بیمه ای، استثنائات بیمه به قسمتی از وقایع اطلاق می شود که خارج از تعهد بیمه گر می باشند و هرگز تحت پوشش قرار نمی گیرند. 
Partial disablement (از کارافتادگی دائم جزئی)
از دست دادن توانایی انجام کار در بخشی از یک یا چند عضو بدن و یا تغییر شکل طی حادثه، که این وضعیت دائم و قطعی باشد. مثل فلج یک دست، نابینا شدن چشم و ...
Insurance document (اسناد بیمه)
مدارکی که بیمه گر برای رسیدگی به خسارت به آنها نیاز دارد.
Total disablement (ازکار افتادگی دائم کلی)
تغییر شکل، قطع، از دست دادن توانایی انجام کار در یک یا چند عضو از بدن طی حادثه که این وضعیت دائم و قطعی باشد مثل قطع دست یا پا، نابینا شدن هر دو چشم و ...
Replacement Value (ارزش جایگزینی)
ارزش اقلام مورد بیمه با احتساب هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه نصب در صورت وجود، ارزش جایگزینی نامیده می شود.
Temporary disablement (از کارافتادگی موقت)
مواردی که بیمه شده طی حادثه مجروح و یا مصدوم شود و برای مدتی از انجام کار محروم شود.
واژگان و اصطلاحات تخصصی بیمه براساس حروف الفبا
Subrogation (اصل جانشینی)
کلیه حقوق قانونی بیمه گذار ناشی از حادثه، طبق این اصل پس از جبران هر خسارت، به بیمه گر انتقال می یابد.
Indemnity (اصل جبران غرامت)
بیمه گر طبق این اصل، تا حدی خسارت بیمه گذار را می پردازد که بیمه گذار در شرایط بلافاصله پیش از حادثه قرار بگیرد. مقدار خسارت پرداختی هیچ وقت از تعهد بیمه گر بیشتر نیست. در حقیقت طبق این اصل بیمه نباید برای بیمه گذار سودآور باشد. بلکه تا حدی خسارت به وی پرداخت می شود که به حالت پیش از حادثه بازگردد نه اینکه وی در شرایط بهتری قرار بگیرد.
Utmost good faith (اصل حد اعلای حسن نیت)
بیمه گذار زمان صدور این اصل، بایستی کلیه اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسن نیت کامل به بیمه گر اعلام کند. زمان اعتبار بیمه نامه، در صورت تشدید خطر، بیمه گذار بایستی مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند. ضمن اینکه بیمه گذار موقع وقوع خسارت موظف است با حسن نیت کامل کلیه اطلاعات لازم را برای رسیدگی به خسارت را در اختیار بیمه گر قرار بدهد.
Proximate cause (اصل علیت یا سبب بلافصل خسارت)
بایستی طبق این اصل، بین خطر بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه گذار رابطه علت و معلول وجود داشته باشد. به این معنی که خسارت ایجادشده معلول خطر بیمه شده باشد. چرا که بیمه گر جبران خسارت را به هر علت و دلیلی که باشد، تعهد نمی کند و نرخ حق بیمه را برای دلیل و یا دلایل خاص محاسبه کرده است. برای نمونه کارخانه ای در مقابل خطر آتش سوزی بیمه شده و زلزله جزو پوشش های بیمه نامه نیست، آنگاه در صورتی که زلزله آتش سوزی به وجود بیاورد، بیمه گر مسئولیتی در برابر جبران خسارت ناشی از آتش سوزی نخواهد داشت. چرا که زلزله دلیل خسارت حریق است که جزو تعهدات بیمه گر نیست.
Insurable interest (اصل نفع بیمه ای)
این اصل موقعی واقع می شود که بیمه گذار از سالم ماندن مورد بیمه، نفع حاصل کند و در معرض در خطر قرار گرفتن مورد بیمه باعث ضرر و زیان برای بیمه گذار باشد. در واقع طبق این اصل، ذی نفع بودن بیمه گذار در بقاء چیزی که بیمه می کند می باشد. 
Lloyd’s members (اعضای لویدز)
تامین سرمایه لازم برای حمایت از بیمه گری سندیکا توسط اعضای لویدز انجام می شود. این اعضا در برگیرنده گروه های اصلی بیمه ای در سطح جهان و نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.
Endorsement (الحاقیه)
الحاقیه در بیمه به اصلاحات و تغییرات در متن بیمه نامه اولیه که بعدا در بیمه نامه اعمال می شود. توسط صدور نوشته ای که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدانشدنی آن محسوب می شود، می گویند.


تاریخ: 1398/5/08دسته بندی مطالب

یادآور تمدید بیمه‌

یادآوری برای بیمه
 
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
 
تاریخ سررسید